BİLDİRİ VE YAZIM KURALLARI
* Sempozyumun dili Türkçedir.
* Bir katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilir.
* Bildirilerde dile getirilen tüm görüş, değerlendirme ve tenkitlerin sorumluluğu bildiri sahiplerine aittir.
* Sempozyuma en fazla iki yazarlı bildiriler kabul edilecektir.
* Makul ölçülerde olmak kaydıyla basılmak üzere gönderilecek bildirilerde sayfa sınırlaması aranmayacaktır.

Bildiri metinleri aşağıda belirtilen çerçevede hazırlanmalıdır:

* Başlık:

Bildirinin içeriğini yansıtır nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu karakterlerle 14 punto ile yazılmalıdır.

* Yazar adı ve adresi:

Başlıktan sonra sağa dayalı şekilde, soyadın tamamı büyük harfle olmak üzere unvanıyla (12 punto) birlikte yazılmalıdır. Yazarın kurumu, ileti (el-mek) adresi, dipnot halinde (10 punto olarak) gösterilmelidir.

* Ana metin:

A4 boyutunda kâğıtlara, PS formatıyla, Word 6.0 ve üstü programlarla ve Times New Roman (Türkçe) karakterleriyle, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile paragraf aralarında 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

Kenar boşlukları her taraftan 3’er cm olmalı ve tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

Çizelge, tablo, fotoğraf vb. malzeme, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; kolay anlaşılır ve yalın olmalı, yeterli açıklaması bulunmalıdır. Tablo içindeki yazılar 10 punto karakter ile yazılmalı, ayrıca, tablolar düzenlenmeye elverişli olmalıdır.

* İmlâ, dil ve üslup:

Bildiri yazımında TDK’nın “Yazım Kılavuzu” dikkate alınmalıdır.

* Kaynak gösterme:

Sadece zorunlu açıklamalarda dipnot kullanılmalı, diğer atıflar metin içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak gösterirken parantez işareti içinde olacak şekilde, yazarın soyadı, eserin yayımlandığı yıl, iki nokta –boşluk- ve sayfa numarası sırasıyla yazılmalıdır.

Yazar eserini Soyadı Kanunu’ndan önce vermişse yazar adı yazılmalıdır.

Aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, aralara noktalı virgül (;) konulmalıdır.

İki yazarlı çalışmalara değinilirken araya tire (-) işareti konularak gösterilmelidir.

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise birinci yazarın soyadından sonra (vd.) kısaltması konulmalıdır.

Aynı yazara ait, aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla esere atıf yapılacaksa “1999a:, 1999b:” biçiminde gösterilmelidir, kaynakçada da aynı şekilde belirtilmelidir.

*Kaynakların düzenlenmesi:

Çalışmada kullanılan tüm kaynaklar, yazarların soyadına göre sıralanmalıdır. Soyadı Kanunu’ndan önceki çalışmalarda yazarın adı esas alınmalıdır.

Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayım tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır.

Kaynakların künyesi verilirken sıralama şu şekilde olmalıdır:

Kitaplar:

Aralara virgül işareti konmak üzere; yazar soyadı, adı, kaynağın yayım tarihi (tarih parantez içinde), kitap adı italik ve varsa çevirenin adı (parantez içinde), yayınevi veya yayımlayan kurum, yer adı.

Örnek:

TOKEL, Bayram Bilge (1999), Neşet Ertaş Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara.

Makaleler, bildiriler ve ansiklopedi maddeleri:

Yazar soyadı, adı, kaynağın yayın tarihi -yazar adıyla tarih arasına virgül konulmaksızın- tarih (parantez içinde), makale / bildiri / madde başlığı (“tırnak içinde”), süreli yayın / bildiri kitabı / ansiklopedi adı (italik), belliyse cilt (C), sayı (S), sayfa(lar) (s.). Yayımlanmış bildirilerde de bildiri kitabının basım tarihi (yıl) ile birlikte sempozyum / kongre vb. toplantının düzenleniş tarihi de bulunmalıdır. Yayımlanmamış bildirilerde bildirinin sunum tarihi, toplantıyı düzenleyen kurum, toplantının düzenleniş günleri belirtilmelidir.

Örnek 1 (makale):

ASLAN, Ensar (1980), "Doğu Anadolu'da Söylenen Âşık Makamları Üzerinde Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Folklor ve Haber Dergisi Köz, S. 3 (Şubat), s. 52-57.

Örnek 2 (bildiri):

ŞENEL, Süleyman (1997), “Türk Halk Müziğinde ‘Beste’, ‘Makam’ ve ‘Ayak’ Terimleri Hakkında”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Halk Müziği, Oyun, Tiyatro, Eğlence Seksiyon Bildirileri, 24-28 Haziran 1996, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 372-396.

Örnek 3 (Ansiklopedi maddesi):

ÖZEN, Kutlu (2001), “Abdâl”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C. 1, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, s. 10-13.

Sözlü kaynaklar:

Çalışmada bir sözlü kaynağa yer verilecekse kaynak kişi bilgileri; adı, soyadı, görüşme tarihi ve yeri sırasına göre verilmelidir.

Ses ve görüntü kayıtları:

Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgilerinde katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı vs.) soyadı ve adından sonra eserin başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, DVD vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilmelidir.

Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir - Merkez
Web Tasarım Uygulama / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Öğr. Gör. Kağan GÜL